09:16 14/05/2008

Comeco điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2008

Minh Tú

Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu điều chỉnh cổ tức 2008 xuống còn 12%, thay vì 15%

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2008 của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu - Comeco vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.

Theo đó, doanh thu 2008 dự kiến đạt 2.550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, tăng tương ứng 22% và 5% so với thực hiện năm 2007. Tuy nhiên, cổ tức 2008 được điều chỉnh còn 12%, thay vì 15% trong năm 2007. Nguyên nhân của việc điều chỉnh kế hoạch cổ tức 2008 là do tỷ lệ cổ tức này được chi trả dựa trên vốn điều lệ mới là 80 tỷ đồng (thay vì 34 tỷ đồng năm 2007).

Được biết, năm 2007 vừa qua, Comeco đạt 2.088 tỷ đồng doanh thu, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế đạt 15,2 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2006; cổ tức 15% (trong đó trả cổ tức đợt 1 tỷ lệ 9% bằng tiền mặt/vốn điều lệ 34 tỷ đồng và đợt 2 tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ 80 tỷ đồng).

Quý 1/2008 vừa qua, Comeco đã đạt 695 tỷ đồng doanh thu, tăng 231,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng, tăng 920 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2007.