23:47 30/07/2012

Công ty chứng khoán được tham gia đấu thầu tín phiếu

Hà Anh

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giới thiệu một số quy định mới đối với công tác phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước

Ngày 28/6/2012, Bộ Tài Chính và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư liên tịch số 106/TTLT-BTC-NHNN về hướng dẫn phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước qua Ngân hàng Nhà nước (gọi tắt là TTLT 106), có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2012.

Theo đó, đối tượng tham gia đấu thầu ngoài các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, thì tại TTLT 106 bổ sung thêm công ty chứng khoán.

Ngoài quy định về phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, TTLT 106 bổ sung quy định về phương thức bán trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại TTLT 106, sau khi kết thúc phiên đấu thầu, ngoài gửi kết quả đấu thầu cho Kho bạc Nhà nước và thành viên tham gia đấu thầu, Sở Giao dịch gửi kết quả cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Phí tổ chức đấu thầu Bộ Tài Chính trả cho Ngân hàng Nhà nước theo tỷ lệ 0,01% trên giá trị tín phiếu trúng thầu (tỷ lệ này trước đây là 0,05%).