22:53 04/09/2008

Công ty Chứng khoán Reenco được cấp phép nguyên tắc

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán đã chấp thuận về nguyên tắc cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Reenco

Ngày 3/9/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận về mặt nguyên tắc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Reenco.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Reenco được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

Tuy nhiên, để hoàn thành thủ tục trước khi cấp giấy phép thành lập và hoạt động chính thức, Công ty Cổ phần Chứng khoán Reenco phải hoàn tất các yêu cầu cơ sở vật chất kỹ thuật của trụ sở công ty đảm bảo các yêu cầu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Và thực hiện thủ tục phong tỏa vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.