09:31 30/01/2009

Công ty Chứng khoán Thiên Phú có thể bị thu hồi giấy phép

N.Anh

Ngày 22/1, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Phú sẽ bị thu hồi giấy phép thành lập nếu không triển khai hoạt động trước 23/1

Ngày 22/1/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có thông báo về việc hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Phú.

Theo đó, căn cứ các quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 17 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 và Quy định tại Điều 4 giấy phép thành lập và hoạt động số 89/UBCK-GP của Công ty Chứng khoán Chứng khoán Thiên Phú ngày 23/1/2008, Ủy ban Chứng khoán đã thông báo Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Phú sẽ bị thu hồi giấy phép thành lập nếu không triển khai hoạt động trước 23/1/2009.

Việc giải thể của công ty sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Điều 157, Điều 158 Luật Doanh nghiệp).

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Phú đăng ký hoạt động với vốn điều lệ là 125 tỷ đồng, được thực hiện hai nghiệp vụ là môi giới chứng khoán và tự doanh chứng khoán, trụ sở chính đặt tại 161 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp.HCM.