16:41 29/10/2012

Công ty chứng khoán thứ ba bị đình chỉ hoạt động

Hà Anh

Chứng khoán Cao Su bị đình chỉ hoạt động trong 6 tháng do không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Ngày 29/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBCK đình chỉ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao su (RUBSE), nay đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Delta (DTSC).

Theo đó, Chứng khoán Delta bị đình chỉ từ ngày 29/10/2012 đến ngày 29/4/2013. Nguyên nhân mà Ủy ban Chứng khoán đưa ra là công ty không đáp ứng các điều kiện quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
 
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Chứng khoán Delta phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng, chịu trách nhiệm tất toán, chuyển giao đầy đủ, chính xác các tài khoản giao dịch, lưu ký chứng khoán của khách hàng; Lưu trữ thông tin giao dịch theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 
Được biết, VSD đã cảnh cáo Delta do công ty này đã liên tục không thực hiện xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán trong thời gian từ ngày 3/9/2012 đến 21/9/2012 theo quy định của Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 08/5/2012 của Tổng giám đốc VSD.

Trước đó, Công ty Chứng khoán Hà Nội bị đình chỉ hoạt động từ ngày 24/10/2012 đến ngày 24/4/2013, còn Chứng khoán Trường Sơn bị đình chỉ hoạt động từ ngày 26/10/2012 đến ngày 26/4/2013, do hai công ty trên không đáp ứng các điều kiện quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính.