06:25 15/07/2008

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu được chấp thuận chào bán cổ phiếu

H.Vũ

Ủy ban Chứng khoán cho biết đã chấp thuận về nguyên tắc việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu

Ngày 14/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cho biết đã chấp thuận về nguyên tắc việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu.

Tuy nhiên để hoàn tất thủ tục đăng ký, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đề nghị công ty nêu rõ tỷ lệ biểu quyết việc phát hành cho người lao động trong Bản cáo bạch; bổ sung nội dung giải trình ngoại trừ của báo cáo kiểm toán năm 2007 vào Bản cáo bạch; điều chỉnh tỷ lệ chào bán cho cán bộ công nhân viên và tổ chức công đoàn phù hợp với quy định tại Điểm 4b, Mục IV, Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3 của Bộ Tài chính.

Sau khi hoàn chỉnh những nội dung nêu trên, công ty phải gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước 6 Bản cáo bạch chính thức để Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Trong thời hạn 7 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán, công ty phải công bố Bản thông báo phát hành trên 1 tờ báo điện tử hoặc báo viết trong 3 số liên tiếp.