09:16 21/01/2008

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang bị xử phạt

H.Vũ

Có thêm Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang bị xử phạt do phát hành chứng khoán không báo cáo

Ngày 18/1/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang do phát hành chứng khoán mà không báo cáo và không công bố thông tin.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang đã thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho cán bộ công nhân viên trong công ty để tăng vốn điều lệ từ 63,17 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không công bố thông tin bất thường khi thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 9/8/2007 về việc thay đổi phương án phát hành và kết quả các đợt phát hành riêng lẻ của công ty đại chúng.

Điều này đã vi phạm quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 10 và điểm b Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007.