09:33 27/03/2014

Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam phát hành cổ phiếu

P.V

Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam xin trân trọng gửi tới cổ đông và các Nhà đầu tư thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam phát hành cổ phiếu ra công chúng với mã chứng khoán STV.
Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam phát hành cổ phiếu ra công chúng với mã chứng khoán STV.
Căn cứ giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 20/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/03/2014, Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam xin trân trọng gửi tới cổ đông và các Nhà đầu tư thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM - STONE VIETNAM

2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Công nghệ cao, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

3. Số điện thoại: (84-4) 33 688 306          Số Fax: (84-4) 33 688 305

4. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Sàn giao dịch : UPCoM
- Mã chứng khoán : STV
- Loại cổ phiếu:  Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ : 45.127.500.000 đồng

5. Lý do và mục đích pháp hành : Để huy động vốn phục vụ cho việc thanh toán tiền thuê đất dài hạn và bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Số lượng đăng ký chào bán: 2.000.000 CP (Hai triệu cổ phần).

- Khối lượng vốn cần huy động: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).

- Tỷ lệ thực hiện: 10:4,432 (cứ 01 (một) cổ phiếu được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 10 quyền được mua thêm 04 cổ phiếu mới).

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (Ví dụ: Một cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu của cổ đông đó được mua là: (10*4,432)/10 = 4,432 cổ phiếu (theo nguyên tắc làm tròn xuống, thực tế cổ đông được mua là 04 cổ phiếu và số cổ phần dôi do làm tròn là 0,432 cổ phiếu sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu).

- Nguyên tắc xử lý cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn, số lượng cổ phần không được mua hết: Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần không được mua hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Các hạn chế liên quan đến chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng (Quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng).

- Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua lại cho người thứ 3.

6. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2014.

7. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/04/2014 đến ngày 14/05/2014.
 
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 15/04/2014 đến ngày 15/05/2014.
 
9. Thông tin về tài khoản nhận tiền mua cổ phần

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam
- Số tài khoản: 0711000222492
- Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân.

10. Phương thức thanh toán mua cổ phần:

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam (Địa chỉ Khu công nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 33.688.306        Fax: (84-4) 33.688.305).
 
- Đối với cổ đông lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
(đã ký)
Phạm Trí Dũng

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam)