09:24 08/04/2008

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 bị phạt

M.Kiều

Ủy ban Chứng khoán phạt Công ty Cổ phần Vinaconex 25 do đã phát hành chứng khoán không đúng quy định

Ngày 7/4/2008, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký Quyết định số 40/QĐ-TT xử phạt với mức phạt 40 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Vinaconex 25 do đã phát hành chứng khoán không đúng quy định.

Theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán, trong tháng 3/2007, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 14 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định, vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 còn có nhiều sai phạm và thiếu sót trong quá trình thực hiện phát hành, trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.