09:38 14/04/2008

Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 mua lại cổ phiếu

M.Kiều

Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 công bố sẽ mua lại 250.000 cổ phiếu VC7 làm cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HASTC) vừa công bố sẽ mua lại 250.000 cổ phiếu VC7 làm cổ phiếu quỹ.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến bắt đầu từ ngày 24/4/2008 đến ngày 18/7/2008. Công ty Chứng khoán Hà Nội được uỷ quyền mua lại số cổ phiếu này căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu VC7 trên thị trường.

Nguồn vốn để mua được lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/4/2008, giá bình quân của cổ phiếu VC7 đạt 19.900 đồng/cổ phiếu, giảm 600 đồng/cổ phiếu so với phiên trước với chỉ 300 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.