10:37 11/09/2008

Công ty ITACO giải trình báo cáo tài chính 6 tháng

Hải Bằng

Công ty Cổ phần ITACO đã có giải trình liên quan đến báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2008

Khu công nghiệp Tân Tạo.
Khu công nghiệp Tân Tạo.
Ngày 10/9, Công ty Cổ phần  ITACO (ITA) vừa có giải trình liên quan đến báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2008.

Cụ thể: từ năm 2002 đến tháng 6 năm 2008, ITACO ghi nhận doanh thu cho thuê đất và nhà xưởng theo số tiền thực thu (đã được phản ánh trên báo cáo kiểm toán năm 2007 do Công ty Kiểm toán A&C lập).

Việc này tạo ra sự khác biệt lớn về doanh thu và lợi nhuận so với báo cáo kiểm toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế do Công ty Ernst & Young thực hiện cho các niên độ 2005, 2006, 2007 cho ITACO (ghi nhận doanh thu hết 1 lần khi khi tiến hành bàn giao đất).

Để không có sự khác biệt về doanh thu và lợi nhuận giữa 2 báo cáo kiểm toán (theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế), ITACO đã có công văn xin Bộ Tài chính cho thay đổi cách hạch toán doanh thu theo cách ghi nhận hết 1 lần khi bàn giao đất, nhà xưởng cho khách hàng.

Việc thay đổi này đã làm thay đổi số dư đầu kỳ trên báo cáo 6 tháng đầu năm 2008 cũng như số phát sinh doanh thu, lợi nhuận 6 tháng của ITACO công bố ngày 23/7/2008 (hạch toán doanh thu theo số thực thu), và việc điều chỉnh số dư được thể hiện cụ thể trên thuyết minh báo cáo tài chính từ trang 26 đến trang 30 do Công ty Ernst & Young lập.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam thì không được phép phát hành lại báo cáo kiểm toán của các năm trước mà chỉ cho phép điều chỉnh lại số dư đầu kỳ trong báo cáo niên độ sau.

Về việc ủy thác cho các cá nhân đầu tư tài chính, luật không cấm và ITACO đã làm rất chặt chẽ về hợp đồng, các điều khoản ràng buộc, độ an toàn để mang lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông của ITACO. Công ty Kiểm toán Ernst & Young đã đồng ý với cách làm của ITACO.