21:58 15/12/2017

Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn thông báo bán đấu giá cổ phần

P.V

Căn cứ Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 8/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ trụ sở chính: Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn: Số 208, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ trụ sở chính: Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn: Số 208, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 8/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn; Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 208, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Số điện thoại: (084) 255 3825825; Fax: (084) 255 3825826.

Vốn điều lệ: 31.004.996.160.000 đồng (Ba mươi mốt nghìn không trăm linh tư tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng) tương đương 3.100.499.616 cổ phần.

Trong đó: Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.333.214.835 cổ phần (43%); Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 1.519.244.812 cổ phần (49%); Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 6.483.000 cổ phần (0,21%); Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (0%); Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 241.556.969 cổ phần (7,79%)

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 241.556.969 cổ phần (chiếm 7,79% vốn điều lệ).

Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần).

Giá khởi điểm: 14.600 đồng/cổ phần (Mười bốn nghìn sáu trăm đồng/cổ phần).

Tổ chức tư vấn: Liên danh Tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).

Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoàn Tp.HCM (HOSE).Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, quận 1, Tp. HCM.

Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.

Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 19/12/2017 đến trước 16h00 ngày 9/1/2018.

Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: Tại các Đại lý đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) do Tổ chức bán đấu giá ban hành.

Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 15/1/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 17/ 1/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Thời gian, địa điểm nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/1/2018 đến 16h00 ngày 27/1/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu: Từ ngày 18/1/2018 đến ngày 24/1/2018 tại các Đại lý đấu giá.

* Nhà đầu tư có thể nhận các văn bản kèm theo tại các website: http://www.hsx.vn; http://www.bsr.com.vn; http://www.bsc.com.vn; http://www.psi.vn; và các đại lý đấu giá khác tại Quy chế bán đấu giá.