16:33 19/08/2011

Công ty mẹ BTT lãi 23 tỷ đồng trong 7 tháng

Mai Anh

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HSX) công bố kết quả kinh doanh của Công ty mẹ trong 7 tháng đầu năm 2011.

BTT dự kiến lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 35 tỷ đồng trong năm 2011.
BTT dự kiến lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 35 tỷ đồng trong năm 2011.
Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HSX) công bố kết quả kinh doanh của Công ty mẹ trong 7 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, tổng doanh thu thuần của Công ty mẹ BTT đạt 175,5 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và đạt 61,3% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính của Công ty đạt 23 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 65,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, doanh thu thuần hợp nhất trong quý 2 của BTT đạt 73,3 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 24,7 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 11,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,7 tỷ đồng, EPS đạt 975 đồng.

Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 155,78 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,46 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 1.724 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 286 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ đạt 35 tỷ đồng; cổ tức 18%/vốn điều lệ.