14:58 27/07/2011

Công ty mẹ BVH lãi hơn 183 tỷ đồng trong quý 2

Hà Anh

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) thông báo kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty mẹ (trước soát xét)

Trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt tại Hà Nội.
Trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt tại Hà Nội.
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HSX) thông báo kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty mẹ (số liệu chưa soát xét).

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính trong quý 2 của Công ty mẹ đạt 371,5 tỷ đồng, chi phí tài chính là 134,13 tỷ đồng; lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính đạt 237,37 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 169,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 183,137 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ đạt 676,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 395,32 tỷ đồng, EPS đạt 585 đồng, riêng EPS quý 2/2011 đạt 269 đồng.

Trong khi cùng kỳ năm 2010, doanh thu quý 2 của Công ty mẹ đạt 377,17 tỷ đồng, lũy kế doanh thu đạt 667,62 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 299,42 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận đạt 504,5 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2011, Công ty mẹ BVH lãi 395,32 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm 2010.