12:03 21/02/2013

Công ty mẹ PVX báo lỗ “khủng” năm 2012

Thu Thủy

Đến cuối năm 2012, nợ phải trả của PVX tăng vọt lên 7.678 tỷ đồng, từ mức 4.610 tỷ đồng hồi đầu năm

Một số chỉ tiêu tài chính đến cuối năm 2012 của công ty mẹ PVX - Nguồn: Báo cáo tài chính PVX.
Một số chỉ tiêu tài chính đến cuối năm 2012 của công ty mẹ PVX - Nguồn: Báo cáo tài chính PVX.
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX-HNX) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Theo đó, trong quý 4/2012, doanh thu thuần của PVX đạt gần 651 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 1.432 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp của PVX là -2,4 tỷ đồng trong quý 4; lũy kế năm 2012 lợi nhuận gộp đạt 20,7 tỷ đồng.

Với doanh thu tài chính gần 44 tỷ đồng, lợi nhuận khác hơn 1 tỷ đồng, nhưng chịu 327 tỷ đồng chi phí tài chính, 391,5 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp nên PVX lỗ sau thuế tới gần 676 tỷ đồng trong quý 4/2012. Tính chung cả năm 2012, công ty mẹ PVX lỗ gần 1.222 tỷ đồng, từ mức lãi gần 32 tỷ đồng năm 2011.

Với mức lỗ trên, vốn chủ sở hữu công ty mẹ PVX đến cuối năm 2012 còn 2.891 tỷ đồng, dù vốn góp của cổ đông là 4.000 tỷ đồng. Nguyên nhân vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của cổ đông chủ yếu do công ty mẹ PVX lỗ lũy kế tới 1.186,7 tỷ đồng (hồi đầu năm lãi lũy kế đạt 159 tỷ đồng).

Đến cuối năm 2012, nợ phải trả của PVX tăng vọt lên 7.678 tỷ đồng, từ mức 4.610 tỷ đồng hồi đầu năm. Riêng nợ ngắn hạn lên tới 7.481 tỷ đồng, chủ yếu từ nợ người mua trả tiền trước (5.502 tỷ đồng).