09:45 09/08/2011

Công ty mẹ SAV giảm trình lợi nhuận giảm hơn 99% so với cùng kỳ

Minh Hà

SAV giải trình lợi nhuận hợp nhất sau thuế Công ty mẹ giảm hơn 99% so với quý 2/2010.

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu SAV.
Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu SAV.
Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (mã SAV-HSX) giải trình lợi nhuận hợp nhất sau thuế Công ty mẹ giảm hơn 99% so với quý 2/2010.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất trong quý 2 đạt 106,32 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 220,77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 434,09 triệu đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 27,21 triệu đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 1,403 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 218 đồng, EPS quý 2 chỉ đạt 3 đồng.

SAV cho biết, doanh thu thuần quý 2/2011 đạt 106,32 tỷ đồng, tăng 41,67 tỷ đồng, tương ứng tăng 64,45% so với cùng năm 2010 (64,65 tỷ đồng); tổng doanh thu đạt 112,2 tỷ đồng, tăng 39,56 tỷ đồng, tương ứng tăng 54,46% so với cùng kỳ năm 2010 (72,64 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 27,21 triệu đồng, giảm 2,96 tỷ đồng tương ứng giảm 99,09% so với cùng kỳ (2,988 tỷ đồng) là do lợi nhuận sau thuế quý 2/2011 so với quý 2/2010 giảm 2,96 tỷ đồng; doanh thu xuất khẩu sang thị trường Nhật quý 2/2011 có tăng so với kỳ năm trước là 73,76%.

Trong khi đó 6 tháng đầu năm 2011, giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển, chi phí lãi vay và các chi phí khác đều tăng. Mặt khác, hoạt động của công ty con là Công ty Đồ gỗ SAVI quý 2/2011 hoạt động không hiệu quả dẫn đến lỗ 1,46 tỷ đồng. Do những nguyên trên đã dẫn đến lợi nhuận quý 2/2011 giảm so quý 2/2010.

Được biết, từ ngày 11/8/2011 đến ngày 11/11/2011, công ty đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu quỹ sẽ nắm giữ lên 503.220 cổ phiếu.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu thuần đạt 534 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 17,3 và 12,975 tỷ đồng, cổ tức 10%.