17:39 15/10/2012

Công ty mẹ SSI báo lãi 347 tỷ đồng trong 9 tháng

Thu Thủy

Công ty mẹ SSI lãi sau thuế gần 16 tỷ đồng trong quý 3 và lũy kế 9 tháng lãi 347 tỷ đồng

Tính đến hết quý 3, vốn chủ sở hữu của SSI đạt 4.879 tỷ đồng, trong đó 
vốn đầu tư của chủ sở hữu là hơn 3.526 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối
 đạt trên 812 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính đạt trên 289 tỷ đồng,...
Tính đến hết quý 3, vốn chủ sở hữu của SSI đạt 4.879 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là hơn 3.526 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt trên 812 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính đạt trên 289 tỷ đồng,...
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng của riêng công ty mẹ.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu của SSI đạt 193,33 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt gần 611 tỷ đồng, từ mức 635,9 tỷ đồng đạt được trong 9 tháng năm 2011.

Trong cơ cấu tỷ trọng doanh thu quý 3, mảng môi giới mang về cho SSI gần 22 tỷ đồng; doanh thu từ đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 82,55 tỷ đồng; doanh thu tư vấn đạt 5,97 tỷ đồng; doanh thu khác đạt trên 81 tỷ đồng…

Trong quý 3, chi phí hoạt động kinh doanh của SSI là 175,32 tỷ đồng, trong đó chi phí dự phòng chứng khoán là 83,69 tỷ đồng. Dù vậy, lũy kế 9 tháng, công ty mẹ SSI được hoàn nhập trên 126 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, công ty mẹ SSI lãi sau thuế gần 16 tỷ đồng trong quý 3 và lũy kế 9 tháng lãi 347 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 3, vốn chủ sở hữu của SSI đạt 4.879 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là hơn 3.526 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt trên 812 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính đạt trên 289 tỷ đồng,...

Tổng tài sản tính đến hết quý 3 đạt 7.946 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 6.000 tỷ đồng hồi đầu năm.