17:28 20/07/2013

Công ty mẹ SSI báo lãi gần 250 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2013 của công ty mẹ

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2013 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2 của SSI đạt 187 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 372,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế trong quý 2 đạt 60,3 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 248,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2013 đạt 51,2 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đầu năm 2013 đạt gần 200 tỷ đồng.

SSI cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 60,3 tỷ đồng, trong đó đã có 26,7 tỷ đồng là chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán của ELC, GIL, LAF và 14 tỷ đồng cổ tức nhận trong kỳ của GIL, VFG, TMS, ELC.

Các khoản này sẽ không được tính vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2013 của SSI do các công ty này là công ty liên kết và sẽ được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính hợp nhất của SSI.

Đáng chú ý, thị phần của SSI đã có sự tăng trưởng mạnh trong quý 2 vừa qua. Trên sàn Tp.HCM (HOSE), SSI giữ vững vị trí thứ 2 với 11,47% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Còn tại sàn Hà Nội, từ vị trí thứ 4 của quý 1/2013, SSI đã vươn lên vị trí thứ 2 trong quý 2 với 6,88% thị phần môi giới cổ phiếu.

Tính đến ngày 30/6/2013, tổng tài sản của công ty đạt 8.661,9 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền đạt 2.659,7 tỷ đồng.

Năm 2013, SSI dự kiến doanh thu đạt 955,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 490 tỷ đồng, cổ tức 10%.