09:37 21/01/2013

Công ty mẹ SSI báo lãi hơn 487 tỷ đồng

Thu Thủy

SSI lãi trước thuế hơn 123 tỷ đồng, lũy kế cả năm lãi 487 tỷ đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2012 của SSI đạt 1.340 tỷ đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2012 của SSI đạt 1.340 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 4/2012 và năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 4 của SSI đạt 273,4 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 884,4 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn thu, doanh thu môi giới quý 4 của SSI đạt 18,6 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 105,8 tỷ đồng - cao hơn so với mức 96 tỷ đồng của năm 2011; doanh thu đầu tư, góp vốn quý 4 đạt 110 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt 346 tỷ đồng; doanh thu khác quý 4 đạt 84,7 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 346 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động kinh doanh của SSI quý 4 và cả năm 2012 giảm mạnh so với cùng kỳ do công ty này được hoàn nhập tới 238 tỷ đồng trong năm 2012.

Sau khi trừ đi các chi phí, SSI lãi trước thuế hơn 123 tỷ đồng, lũy kế cả năm lãi 487 tỷ đồng. Lãi sau thuế quý 4 đạt 101 tỷ đồng và cả năm lãi 448 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2012, khoản tương đương tiền của SSI đạt trên 1.000 tỷ đồng, 1.698 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng nằm trong khoản đầu tư ngắn hạn. Lợi nhuận chưa phân phối của SSI đạt 1.340 tỷ đồng.

Theo SSI, quý 4/2012, chi phí dự phòng bao gồm 2,47 tỷ đồng là chi phí dự phòng của ABT, HVG, PAN, LAF, NSC, GIL và đã có 8,22 tỷ đồng cổ tức được nhận trong kỳ của ABT, PAN, NSC. Khoản tiền này không được tính vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2012 của SSI. Lợi nhuận hợp nhất sẽ được tính thêm kết quả kinh doanh của 7 công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu.