08:50 24/08/2011

Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt bị phạt 220 triệu đồng

Hà Anh

Khi thực hiện quản lý danh mục, Công ty không thực hiện lưu ký tiền và tài sản của các nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký

Ngày 17/8/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 600/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt.

Cụ thể: Công ty đã sử dụng các nguồn vốn vay để thực hiện đầu tư tài chính của công ty, vi phạm quy định tại Khoản 16 Điều 1 Quyết định 125/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Quyết định 125/2008/QĐ-BTC).

Khi thực hiện quản lý danh mục đầu tư, Công ty không thực hiện lưu ký tiền và tài sản của các nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký, vi phạm quy định tại Khoản 17 Điều 1 Quyết định 125/2008/QĐ-BTC.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt 150 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 19 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) do sử dụng nguồn vốn không đúng quy định pháp luật để đầu tư tài chính và 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 19 Nghị định 85/2010/NĐ-CP do không thực hiện lưu ký tiền và tài sản của các nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Thành Việt.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với hai hành vi vi phạm trên là 220 triệu đồng và buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty quản lý quỹ theo quy định tại Khoản 7 Điều 19 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.