10:23 27/10/2008

Công ty Tài chính Cổ phần Handico tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty Tài chính Cổ phần Handico được tăng vốn điều lệ năm 2008

Ngày 23/10/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty Tài chính Cổ phần Handico được tăng vốn điều lệ năm 2008.

Theo đó, Công ty Tài chính Cổ phần sẽ tăng vốn điều lệ năm 2008 từ 51,1 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua.

Công ty Tài chính Cổ phần Handico thực hiện việc tăng vốn điều lệ, đăng ký với cơ quan Nhà nước, đăng báo theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội tại Công ty Tài chính Cổ phần Handico theo đúng cam kết và quy định của pháp luật.