14:32 01/12/2009

Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy được tăng vốn điều lệ

P.V

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy (VFC) được tăng vốn điều lệ

Ngày 27/11/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy (VFC) tăng vốn điều lệ từ 1.423 tỷ đồng lên 1.623 tỷ đồng.

VFC có trách nhiệm sửa đổi các điều, khoản liên quan tại điều lệ do thay đổi vốn điều lệ và thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đăng báo theo quy định của pháp luật về việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

Trước đó, ngày 22/10/2009, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định số 2423/QĐ-NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy từ 1.323 tỷ đồng lên 1.423 tỷ đồng.