11:57 27/05/2008

Công ty Xuất nhập khẩu Khánh Hội giải trình lợi nhuận giảm

Hải Bằng

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội giải trình lợi nhuận giảm của quý 1/2008 so với quý 4/2007

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã: KHA) vừa giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1/2008 so với quý 4/2007.

Theo công ty này, do yếu tố chi phí vật tư nguyên phụ liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao nhưng giá bán hàng hóa xuất khẩu đã ký kết chưa thay đổi do đó làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. Tháng 2/2008 là kỳ nghỉ tết nên sản lượng sản xuất giảm so với quý 4/2007 nhưng chi phí cố định không thay đổi làm cho lợi nhuận giảm.

Trong quý 1/2008, tỷ giá VND/USD giảm và lãi vay tăng cao so với quý 4/2007 cũng đã ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Doanh thu bán hàng và dịch vụ quý 1/2008 tăng 0,68% nhưng giá vốn bán hàng giảm 12,67% so với quý 4/2007, nguyên nhân là do tháng 12 năm 2007 có trích khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2007 vào giá vốn hàng bán quý 4/2007 là 509.130.142 đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 1/2008 giảm 38,58% so với quý 4/2007 nguyên nhân là do quý 4/2007 đã hạch toán bổ sung phần lãi cho vay 7 tháng đầu năm vào doanh thu tài chính và quý 4/2007 phát sinh lãi các khoản tiền gửi có kỳ hạn đến kỳ đáo hạn.