14:43 27/01/2010

CSC dự kiến chia cổ tức 12%

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (mã CSC-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2009

Theo Cotana, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 tính riêng cho khối xây lắp sản lượng dự kiến của công ty là 322,6 tỷ đồng, tăng 142% so với năm 2009.
Theo Cotana, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 tính riêng cho khối xây lắp sản lượng dự kiến của công ty là 322,6 tỷ đồng, tăng 142% so với năm 2009.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - Cotana (mã CSC-HNX) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.

Theo đó, giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện của Cotana đạt 226,9 tỷ đồng, vượt kế hoạch 142%. Doanh thu xây lắp đạt 222,6 tỷ đồng, vượt 150% so với kế hoạch năm.

Riêng quý 4/2009, doanh thu của công ty đạt 121,7 tỷ đồng, chiếm 55% doanh thu cả năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2009 của công ty đạt 5,7 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 12%/cổ phần.

Theo Cotana, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 tính riêng cho khối xây lắp sản lượng dự kiến của công ty là 322,6 tỷ đồng, tăng 142% so với năm 2009.