15:41 06/07/2007

CYC không có cổ tức của năm 2006

Minh Kiều

Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC- HOSTC) vừa cho biết sẽ chưa trả cổ tức cho năm tài chính 2006

Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC- HOSTC) vừa cho biết sẽ chưa trả cổ tức cho năm tài chính 2006.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2007 của Chang Yih, năm 2006 - năm đầu tiên công ty chuyển đổi loại hình sở hữu vốn từ công ty TNHH chuyển thành công ty cổ phần - tổng doanh thu của công ty đạt hơn 151 tỷ đồng (tương đương hơn 9 triệu USD), lỗ hơn 7,24 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông năm 2007, các cổ đông đã nhất trí với kế hoạch kinh doanh và đầu tư mở rộng sản xuất năm 2007. Theo đó, tổng sản lượng sẽ đạt 4.800.000 m2, tổng doanh thu đạt 21.139.930 USD, tổng lợi nhuận trước thuế là 1.596.899 USD.

Đồng thời, một kế hoạch vay vốn ngân hàng cho việc đầu tư mở rộng cũng được thông qua với vốn vay trung và dài hạn là 1.500.000 USD (nhập máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản) và vốn vay ngắn hạn là 3.000.000 USD (trang trải cho các chi phí về nguyên vật liệu, tiền lương, và các khoản chi phí ngắn hạn khác phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh).

Nguồn trả nợ vay là khấu hao cơ bản và lợi nhuận để lại.