14:30 03/10/2015

Đã cấp mã chứng khoán cho 18.301 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2015

Riêng trong tháng 9/2015, đã có thêm 97 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 35
 tổ chức và 62 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch 
chứng khoán.
Riêng trong tháng 9/2015, đã có thêm 97 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 35 tổ chức và 62 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2015.

Theo đó, riêng trong tháng 9/2015, đã có thêm 97 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 35 tổ chức và 62 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 34 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 12 tổ chức và 22 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 4 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 3 tổ chức và 1 cá nhân.

Tính đến ngày 30/9/2015, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 18.301 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 2.790 nhà đầu tư tổ chức và 15.511 nhà đầu tư cá nhân.