21:46 04/11/2015

Đã cấp mã chứng khoán cho 18.413 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2015

Riêng trong tháng 10/2015, đã có thêm 112 nhà đầu tư nước ngoài 
bao gồm 50 tổ chức và 62 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD 
cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Riêng trong tháng 10/2015, đã có thêm 112 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 50 tổ chức và 62 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2015.

Theo đó, riêng trong tháng 10/2015, đã có thêm 112 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 50 tổ chức và 62 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 32 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 10 tổ chức và 22 cá nhân và hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 4 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Tính đến ngày 30/10/2015, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 18.413 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 2.840 nhà đầu tư tổ chức và 15.573 nhà đầu tư cá nhân.