19:00 15/10/2008

DAE công bố lãi hơn 3 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008

Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Đà Nẵng (DAE-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 của DAE đạt 25,321 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 46,322 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt hơn 1,632 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 3,15 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu trong 9 tháng đạt 2.592 đồng.

Được biết, trong năm 2008, DAE đã đề ra mục tiêu doanh thu đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 4 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008 là 15%.