09:13 18/01/2008

DAE trả cổ tức và phát hành cổ phiếu

H.Vũ

25/1/2008 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng trả cổ tức năm 2007

Theo thông báo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 25/1/2008 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (mã DAE-HASTC) trả cổ tức năm 2007 bằng tiền tỷ lệ 15% và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, DAE sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 13:17 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu cổ đông không đặt mua hết trong quá trình phân phối sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho những đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua dự kiến từ ngày 12/02/2008 đến hết ngày 05/03/2008. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 12/02/2008 đến hết ngày 07/03/2008.