16:41 07/06/2010

DAG và L44 trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

DAG trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu, L44 trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của DAG và L44.

* Ngày 15/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE).

Theo đó, ngày 30/6, DAG sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á - phòng 601 - tầng 6, tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

* Ngày 16/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (mã L44-HNX).

Theo đó, ngày 5/7, L44 sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Lilama 45.4 - xa Lộ Hà Nội, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.