14:54 12/09/2012

Đặt mục tiêu có 600 nghìn doanh nghiệp trong 3 năm tới

Trang Anh

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 – 2015 vừa được Thủ tướng phê duyệt

Phấn đấu đến năm 2015, cả nước sẽ có khoảng 600 nghìn doanh nghiệp.
Phấn đấu đến năm 2015, cả nước sẽ có khoảng 600 nghìn doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.

Theo đó, mục tiêu đặt ra đến thời điểm ngày 31/12/2015, cả nước có 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó sẽ có khoảng 350.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ năm 2011-2015.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc; đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp khoảng 40% GDP; 30% tổng thu ngân sách nhà nước.

Trong giai đoạn 2011-2015, doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo thêm khoảng 3,5 - 4 triệu việc làm mới.

Cùng với mục tiêu tăng về số lượng, kế hoạch cũng đưa ra 8 nhóm giải pháp được đưa ra, trong đó có việc hoàn thiện khung pháp lý về gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong thời gian tới, các ban ngành sẽ chú trọng hơn nữa việc hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, công nghệ, nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, kế hoạch cũng nhấn mạnh đến việc hình thành các cụm liên kết, cụm ngành công nghiệp, tăng cường tiếp cận đất đai cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và xúc tiến mở rộng thị trường; xây dựng hệ thống tổ chức trợ giúp phát triển doanh nghiệp; thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…