14:06 09/06/2008

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 6

Nguyệt Anh

Ngày 13/6/2008, sàn Hà Nội sẽ tổ chức đấu thấu trái phiếu Chính phủ đợt 6/2008 do Kho bạc Nhà nước phát hành với khối lượng 500 tỷ đồng

Ngày 13/6/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu thấu trái phiếu Chính phủ đợt 6/2008 do Kho bạc Nhà nước phát hành với khối lượng 500 tỷ đồng.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm và 3 năm. Kỳ hạn 2 năm, khối lượng gọi thầu là 200 tỷ đồng, ngày đáo hạn: 17/6/2010; kỳ hạn 3 năm, khối lượng gọi thầu là 300 tỷ đồng, ngày đáo hạn: 17/6/2011, bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ, sau khi phát hành được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn và thanh toán lãi hàng năm.

Phương thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. 

Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu.

Thời hạn nộp phiếu dự thầu: Trước 14h00 ngày 13/06/2008, tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.