08:42 19/08/2011

DCL bị phạt 60 triệu đồng

Minh Hà

Hiện DCL vẫn chưa nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và chưa công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định

Ngày 17/8/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HSX).

Cụ thể, DCL có vốn điều lệ 97,193 tỷ đồng, đã niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM từ tháng 9/2008. Theo quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Mục II và điểm 1.1 khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010, chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin về báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, đến nay, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long vẫn chưa gửi Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chưa thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tài chính trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 1.1. Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với DCL là 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.