14:52 06/11/2008

DCL công bố lãi hơn 38 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008.

Cụ thể: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 122,109 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng năm 2008 đạt 379,64 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 13,565 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.675 đồng; luỹ kế 9 tháng năm 2008 đạt 38,271 tỷ đồng – EPS đạt 4.725 đồng.

Được biết, công  ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với doanh thu đạt 745 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57,15 tỷ đồng, trả cổ tức dự kiến là 20%.