15:10 14/10/2008

DCL trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và thưởng cổ phiếu

Anh Anh

Sàn Tp.HCM thông báo, ngày 28/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và thưởng cổ phiếu của DCL

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 28/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức và thưởng cổ phiếu năm 2007, trả cổ tức đợt 1 năm 2008 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL).

Theo đó, ngày 20/11/2008, DCL tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 10% trên mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, DCL trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng năm 2007 với số lượng cổ phiếu phát hành là 1.619.308 cổ phiếu, chi trả với tỷ lệ 20% (trong đó 10% là cổ tức và 10% là cổ phiếu thưởng).

Dự kiến, từ 10/11/2008 - 25/11/2008, DCL lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DCL vào các ngày 27,28 và 29/10/2008.