22:03 02/09/2008

DDM tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

Nguyệt Anh

DDM sẽ tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô (mã DDM) đã nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ.

Theo đó, ngày 11/9/2008, DDM dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức.

Công ty cũng ủy quyền cho Ông Bùi Minh Hưng - Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô tổ chức thực hiện việc tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2008, lợi nhuận trước thuế của DDM đạt hơn 47,763 tỷ đồng (tăng 2066,72% so với quý 1/2008), trong đó: lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là hơn 4,435 tỷ đồng, lợi nhuận khác là hơn 43,328 tỷ đồng.