14:19 11/02/2009

Đề nghị khẩn trương ban hành Luật Đăng ký bất động sản

Vũ Trọng

Bộ Xây dựng đề nghị cần khẩn trương ban hành Luật Đăng ký bất động sản theo hướng thống nhất một cơ quan quản lý

Bộ Xây dựng đề nghị cần khẩn trương ban hành Luật Đăng ký bất động sản theo hướng thống nhất một cơ quan quản lý, và cấp một giấy chứng nhận gồm cả quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Theo Bộ Xây dựng, Luật Đăng ký bất động sản đã được nghiên cứu, soạn thảo, nhưng chưa được ban hành, do vậy nhiều địa phương có tâm lý trông chờ, chưa thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

Mặt khác, mới chỉ có khoảng hơn 20 địa phương ban hành quy trình cấp giấy.

Do đó, việc cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và chứng nhận công trình xây dựng rất chậm. Qua kiểm tra và theo số liệu báo cáo của 59 tỉnh, thành phố (tính đến hết tháng 12/2008), mới thực hiện cấp được 1.163.769 giấy chứng nhận.