14:36 11/07/2007

Đến 2010 tạo thêm 8 triệu việc làm

Hàn Ngọc

Đó là một mục tiêu quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010, vừa được Thủ tướng phê duyệt

Sẽ có khoảng 1,8 triệu việc làm được tạo ra từ nguồn vốn vay của Quỹ quốc gia về việc làm - Ảnh: Việt Tuấn
Sẽ có khoảng 1,8 triệu việc làm được tạo ra từ nguồn vốn vay của Quỹ quốc gia về việc làm - Ảnh: Việt Tuấn
Đó là một mục tiêu quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010, vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Cụ thể, chương trình này bao gồm 3 dự án, trong đó dự án vay vốn tạo việc làm đặt mục tiêu tạo việc làm cho 1,7-1,8 triệu lao động thông qua hoạt động vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Dự án thứ hai sẽ hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu lao động. Theo đó mục tiêu phấn đấu đưa 40-50 vạn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Dự án này chủ yếu hỗ trợ khai thác, mở thị trường tiếp nhận lao động và hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo định hướng, nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Đối với thị trường lao động trong nước, dự án thứ ba sẽ hỗ trợ phát triển thị trường lao động nhằm nâng cao năng lực và hiện đại hóa 30-40 trung tâm giới thiệu việc làm, nâng số người được tư vấn và giới thiệu việc làm lên trên 4 triệu người trong 5 năm. Năm 2008 sẽ xây dựng và đưa vào sử dụng trang web về thị trường lao động.