11:15 24/10/2020

Đến năm 2025, 95% dân số có bảo hiểm y tế

Phúc Minh

Đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế sẽ đạt 95% dân số, theo mục tiêu phấn đấu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số người tham gia bảo hiểm y tế đến nay đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, Ảnh minh họa.
Số người tham gia bảo hiểm y tế đến nay đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu kết thúc giai đoạn đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số.

Thông tin mới đây về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hằng năm đều tăng vượt so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến 31/8/2020, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 86,4 triệu người (đạt 98,14% kế hoạch được giao). Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng tăng mạnh, đến tháng 8/2020 đạt 786.173 người, đặc biệt chỉ tính riêng số người tăng mới năm 2019 bằng gấp hai lần kết quả về số người phát triển được giai đoạn 11 năm trước đó.

Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, năm 2015 thu 216.000 tỷ đồng, năm 2019 thu 368.000 tỷ đồng, tăng 152.000 tỷ đồng so với năm 2015. Riêng 6 tháng đầu năm 2020 thu đạt 182.984 tỷ đồng, đạt 46,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác chi trả và giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Năm 2019, toàn ngành đã giải quyết cho 12,5 triệu lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, đến năm 2019 đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 184 triệu lượt người, tăng 41% so với thời điểm năm 2015. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho khoảng 3,2 triệu người hưởng (trong đó có 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt và khoảng 600 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân).

Trong giai đoạn 2021-2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu kết thúc giai đoạn đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. 

Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội mức 85%; phấn đấu hàng năm hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; triển khai dịch vụ công trực tuyến...Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ tăng cường công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế tài chính để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện thống nhất, tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp…