11:10 23/07/2008

DHA đạt hơn 60% kế hoạch năm

M.Kiều

Doanh thu 6 tháng của DHA đạt 81 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch cả năm 2008 tương đương 127 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hóa An (DHA-HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008.

Cụ thể, doanh thu 6 tháng của công ty đạt 81 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch cả năm 2008 (127 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế sáu tháng đạt 26,1 tỷ đồng tương ứng 51% kế hoạch cả năm (42 tỷ đồng), và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 20 tỷ đồng tương ứng 63,4% kế hoạch cả năm (31,5 tỷ đồng).

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm đạt 1.989 đồng. Theo kế hoạch mức trả cổ tức năm 2008 của DHA là 20% trên vốn điều lệ. Công ty cũng vừa chi trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.