22:11 31/03/2010

DHC sẽ phát hành gần 5 triệu cổ phiếu để tăng vốn

N.Anh

Đại hội cổ đông DHC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 và phương án phát hành bổ sung cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC-HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 và thống nhất phương án phát hành bổ sung gần 5 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể: DHC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2010 ước đạt 476,7 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế ước đạt 37,54 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đại hội cổ đông DHC thống nhất phát hành thêm 4.999.969 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (1 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là 149.999.080.000 đồng. Thời gian thực hiện ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo DHC, toàn bộ số tiền huy động vốn được dùng để bổ sung vốn lưu động khi đưa Nhà máy Giấy Giao Long (giai đọan 1) đi vào hoạt động, đồng thời tái cấu trúc cơ cấu phù hợp và cân đối tỷ trọng vốn tự có và vốn vay đáp ứng yêu cầu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.

Đồng thời, DHC sẽ tiến hành lập hồ sơ xin phép niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.