15:04 29/06/2011

Điều chỉnh tăng “room” VNM thêm hơn 427 nghìn cổ phiếu

Hà Anh

Số lượng chứng khoán VNM nhà đầu tư nước ngoài còn được phép nắm giữ ngày 29/6/2011 là 427.656 cổ phiếu.

Căn cứ công văn số 3379/VSD-TTBT ngày 28/6/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đính chính của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về số liệu room mã VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

Theo đó, VSD công bố số liệu đính chính là số lượng chứng khoán VNM nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa (total room) là 181.704.520 cổ phiếu.

Số lượng chứng khoán VNM nhà đầu tư nước ngoài còn được phép nắm giữ (current room) là 6.988.426 cổ phiếu (tăng 427.649 cổ phiếu) thay vì số lượng chứng khoán VNM nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa (total room) là 181.704.520 cổ phiếu và số lượng chứng khoán VNM nhà đầu tư nước ngoài còn được phép nắm giữ (current room) là 6.560.777 cổ phiếu như đã thông báo.

Số lượng chứng khoán VNM nhà đầu tư nước ngoài còn được phép nắm giữ ngày 29/6/2011 là 427.656 cổ phiếu.