22:37 28/03/2010

DIG đặt mục tiêu lãi 500 tỷ đồng trong năm 2010

N.Anh

DIG công bố các chỉ tiêu kinh doanh năm 2010 mà công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) công bố các chỉ tiêu kinh doanh năm 2010 mà công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua.

Cụ thể: DIG đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2010 đạt 2.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển là 1.100 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 500 tỷ đồng, chia cổ tức tối thiểu 35%.

Năm 2009, doanh thu của DIG đạt 1.827,8 tỷ đồng, bằng 152,3% kế hoạch năm 2009; lợi nhuận sau thuế đạt 612,04 tỷ đồng, bằng 185,5% kế hoạch năm 2009.

Dự kiến ngày 16/4 tới, DIG sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại Khách sạn DIC - Star số 169 Thùy Vân, Vũng Tàu.