09:35 06/10/2011

DIG phát hành thành công 350 tỷ đồng trái phiếu

Hà Anh

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi thành cổ phiếu, có đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu phát hành ngày 30/9/2011, đáo hạn ngày 30/9/2014

Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ngày 5/10, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HSX) thông báo đã phát hành thành công 350 tỷ đồng trái phiếu đợt 1/2011.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi thành cổ phiếu, có đảm bảo bằng tài sản, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất trái phiếu được điều chỉnh 12 tháng 1 lần. Lãi suất kỳ đầu tiên là 19,5%/năm, các kỳ tiếp theo là lãi suất thả nổi.

Trái phiếu được phát hành ngày 30/9/2011 và đáo hạn ngày 30/9/2014. Mục đích là nhằm bổ sung vốn hoạt động cho doanh nghiệp.

Từ ngày 20/9 đến ngày 20/11/2011, công ty đăng ký bán hết 2.171.550 cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn kinh doanh.

Trước đó, Hội đồng Quản trị DIG đã thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 của Công ty mẹ với tổng doanh thu giảm từ 1.230 tỷ đồng xuống 900 tỷ đồng, giảm 26,83%. Tổng mức vốn đầu tư phát triển giảm từ 1.052 tỷ đồng, xuống còn 897 tỷ đồng, giảm 14,73%;

Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh từ 650 tỷ đồng, xuống còn 390 tỷ đồng, giảm 40% và lợi nhuận sau thuế giảm từ 500 tỷ đồng, xuống còn 320 tỷ đồng, giảm 36%. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng được điều chỉnh tăng từ 30% lên 35%, tương ứng tăng 16,67%.