09:38 06/10/2011

DLG giải ngân hết hơn 213 tỷ đồng từ trái phiếu

Hà Anh

DLG đã dùng hơn 123 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng và bổ sung hơn 89 tỷ đồng vào vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh

Diễn biến giá cổ phiếu DLG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DLG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HSX) báo cáo quá trình sử dụng vốn của đợt phát hành chứng khoán ra công chúng.

Theo đó, công ty đã phân phối 2.134.000 trái phiếu với tổng thu ròng được hơn 213,3 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn này đã được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tái cơ cấu nguồn vốn.

Trong đó, công ty dùng 19,8 tỷ đồng để trả nợ ngắn hạn Ngân hàng Phát triển chi nhánh Gia Lai; trả nợ ngắn hạn Ngân hàng Eximbank hơn 5,4 tỷ đồng và trả nợ vay luân chuyển các ngân hàng hơn 98,2 tỷ đồng. Còn lại hơn 89,8 tỷ đồng được công ty bổ sung vào vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tháng 10/2011, công ty lấy ý kiến cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2010 và số lượng cổ phiếu phát hành năm 2011 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2011 hợp nhất đã soát xét, doanh thu của DLG đạt 433 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 69,4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 27,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 20 tỷ đồng; EPS đạt 578,05 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch với doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 100 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 2.600 đồng/cổ phần.