08:39 19/08/2011

DLG trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1

Minh Nguyệt

Ngày 30/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 26/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 30/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HSX).

Theo đó, DLG phát hành 3.200.982 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

Trong trường hợp cổ phiếu chi trả cổ tức nhận được bị lẻ dưới 1 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn xuống đảm bảo cho tổng số lượng cổ phiếu chi trả cổ tức phát hành thêm đợt này không vượt quá số lượng đã xin phép Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. Phần cổ phiếu lẻ này sẽ được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chi trả bằng tiền mặt với giá tính theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai - số 2 Đặng Trần Côn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, DLG thông báo kết quả kinh danh Công ty mẹ chưa kiểm toán với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 của Công ty mẹ chưa kiểm toán đạt 190,86 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 377,82 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 9,032 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 26,035 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 813 đồng, EPS quý 2 đạt 282 đồng.

Được biết, DLG xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên đã kiểm toán chậm nhất đến ngày 31/8/2011 (nộp cùng với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán).

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu hợp nhất đạt 1.400 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 100 tỷ đồng; cổ tức 2.600 đồng/cổ phần.