08:23 26/09/2011

DNY bị phạt 60 triệu đồng do sử dụng vốn sai mục đích

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thép Dana-Ý (mã DNY-HNX)

Diễn biến giá cổ phiếu DNY trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu DNY trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Ngày 23/9/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thép Dana-Ý (mã DNY-HNX).

Cụ thể, ngày 8/7/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 605/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Thép Dana-Ý. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 lần thứ 2 ngày 26/4/2010 thông qua phương án chào bán cổ phiếu thì phương án sử dụng vốn là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, và tại Bản cáo bạch chào bán có nêu kế hoạch sử dụng tiền để bổ sung vốn lưu động phục vụ hợp đồng mua nguyên vật liệu số 1822-120109 tổng giá trị 24 triệu USD ký ngày 31/3/2010 với đối tác WORLD DISTRIBUTION LLC.

Tuy nhiên, công ty đã không thực hiện hợp đồng mua nguyên vật liệu này và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phục vụ cho hợp đồng mua bán khác không đúng với nội dung công bố tại bản cáo bạch chào bán nhưng không sửa đổi bổ sung hồ sơ, vi phạm quy định tại Điều 18 Khoản 3 Luật Chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt công ty này 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh bán niên 2011 đã soát xét, doanh thu thuần của DNY đạt 401,9 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 58,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 32,7 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 38,4 tỷ đồng và 33,2 tỷ đồng, EPS đạt 1.660 đồng.