09:29 01/07/2016

Đô thị Trung Quốc sống chung với lụt

Thăng Điệp

Tình trạng ngập lụt hàng năm ở Trung Quốc đã trở nên tồi tệ hơn do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng