08:08 10/03/2009

Doanh nghiệp được chọn phương án ưu đãi thuế thu nhập

Phương Anh

Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn việc doanh nghiệp tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp lựa chọn một trong hai phương án và thông báo cho các cơ quan thuế để bắt đầu áp dụng
Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp lựa chọn một trong hai phương án và thông báo cho các cơ quan thuế để bắt đầu áp dụng
Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn việc doanh nghiệp tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị chấm dứt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do các điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu và sử dụng nguyên liệu trong nước, Bộ đã đưa ra hai phương án để doanh nghiệp lựa chọn tiếp tục hưởng ưu đãi.

Phương án 1 là tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện đáp ứng cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại thời điểm được cấp phép thành lập.

Phương án 2 là tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện đáp ứng theo quy định tại thời điểm điều chỉnh do cam kết gia nhập WTO cho thời gian ưu đãi còn lại.

Đối với các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp dệt may) đang hưởng ưu đãi thuế nhờ tỷ lệ xuất khẩu thì vẫn bảo lưu ưu đãi này đến hết năm 2011. Từ năm 2012, doanh nghiệp không còn được hưởng ưu đãi này nữa và chuyển sang hưởng ưu đãi khác theo 1 trong 2 phương án nêu trên.

Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp lựa chọn một trong hai phương án và thông báo cho các cơ quan thuế để bắt đầu áp dụng.