14:30 11/05/2016

Doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo lãi tăng vọt

Hà Anh

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 14.119,9 tỷ đồng, tăng 19,93% so với cùng kỳ năm trước

Tổng lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2015 của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 14.119,9 
tỷ đồng, tăng 19,93% so với mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước. <br>
Tổng lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2015 của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 14.119,9 tỷ đồng, tăng 19,93% so với mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước. <br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố có 93,7% doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đúng hạn.

Cụ thể, tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX (không bao gồm IDV, GLT, MHL, VDL thay đổi niên độ kế toán), đã có 372/378 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính, trong đó có 354 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 93,7%.

Cũng căn cứ theo số liệu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đã được công bố của các doanh nghiệp niêm yết, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 14.119,9 tỷ đồng, tăng 19,93% so với mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 347 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi (chiếm 93,3%) với tổng giá trị lãi đạt 14.783,4 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2014 và 25 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ (chiếm 6,7%), tổng giá trị lỗ là 663,5 tỷ đồng, giảm 50,2% so với cùng kỳ năm trước.